Nieuws

NOTULEN ALGEMENE LEDEN VERGADERING 21-11-2018 TC HA

NOTULEN ALGEMENE LEDEN VERGADERING 21-11-2018 TC HULSTER AMBACHT

Aanwezig: M. Ivens, B. Lockefeer, N. Joziasse, R. Mulder, S. Berkhof, J. Dobbelaar, M. Coremans, J. de Kort, A. Campfens, S. Geels, J. Elemans, G. Inghels, L. Inghels, H. Rietjens, P. Jongeneelen, H. Eshuis, D. de Schepper, J. de Schrijver, E-J Joosse, B. Simpelaar, H. van Woerden, T. de Jonge, A. Begijn, L. Hoeksma, G. Donze 
 

Afwezig (met kennisgeving): Y. Ivens, L. van den Abbeele, H. van de Klooster, D. van den Abbeele, A. Dujardin, A. van der Zande, H. van Dorsselaer, M. La Heijne, M. de Jonge, F. Ivens, W. Koen, M. Meerman, M. Elegeert.

1. OPENING  20:00

Ben opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

2. INGEKOMEN STUKKEN  

Geen ingekomen stukken.  

3. VASTSTELLEN NOTULEN A.L.V. 22-11-2017

Vastgesteld, geen op- of aanmerkingen.  

4. FINANCIEEL VERSLAG 2017/ BEGROTING 2018 
 
Financieel verslag van de stichting door Roel Mulder:

- Komend jaar geen 21% btw voordeel meer, maar 20% subsidie. Deze subsidie is landelijk vooralsnog beperkt tot 87 miljoen en hierbij geldt: wie het eerst komt wie het eerst maalt.  
 
- De zonnepanelen bij Pluym worden terug verkocht. Als grootverbruiker kunnen we er namelijk geen winst op maken. Ben geeft aan dat we met Stichtingsbestuur onderzoeken om zonnepanelen op ons eigen dak te plaatsen.  
 
- Er is overleg geweest met de gemeente over de eventuele aanleg van padelbanen. Nog moeilijk om in te schatten of de padelbanen voor veel nieuwe leden zouden gaan zorgen. In de omgeving is Breskens de enige vereniging met een padelbaan en die ligt er nog maar 4 maanden.  Stefan vraagt of de samenwerking met omliggende verenigingen van de tafel is? Het zou namelijk raar zijn te investeren in padelbanen als we binnen nu en 10 jaar verhuizen. Ben: ‘We zijn op dit moment niet bezig met een samensmelting tot één vereniging, maar ik wil wel informeren naar verplaatsbare padelbanen’. De levensduur van padelbanen wordt geschat op 10 tot 15 jaar.  Louis denkt dat de gemeente de tennis liever niet zou willen verhuizen, omdat er veel geld is geïnvesteerd in sportaccommodaties naast de tennis. De gemeente zal dus een sportcomplex met tennisvereniging willen houden op deze plek.  

- Netto komt de stichting € 3.600 tekort, maar er is wel rekening gehouden met de normale afschrijvingen (€ 8.300) wat erg ruim is.  
 
- De stichting heeft nog voldoende banksaldo, er is genoeg geld gereserveerd voor banen die evt. vervangen zouden moeten worden. Normaal gezien staat er een levensduur van 8 jaar voor baan 1 t/m 4, we hebben ze nu 7 jaar. De stichting verwacht dat met ons onderhoud we wel wat langer dan 8 jaar door kunnen met deze banen.  
 
- Begroting: zelfde als vorig jaar. 
 
Ben presenteert de financiën van de vereniging i.v.m. afwezigheid Yanniek.

 
  - Brutomarge bar is € 1.000,- lager dan vorig jaar, evt. verklaringen zijn: het Luctor Belting toernooi was wat minder, inkoop was wat hoger. Om de brutomarge wat te verhogen, zullen we de prijzen van de dranken komend jaar verhogen.  Roel merkt op dat route 55 dus ook niet veel heeft opgeleverd. Ben antwoordt dat we ook veel kosten gemaakt hebben met name door het inhuren van artiesten en door de huur van tafels en stoelen. We moeten een volgende keer beter op het budget letten en zuiniger zijn. 
 
- Hans vindt het aantal juniorleden dramatisch laag (gezakt van 58 naar 39). Ben antwoordt dat dit een landelijke tendens is, maar het is inderdaad erg laag en we moeten er zeker mee aan de slag.  
 
- De belastingen zijn flink verlaagd voor de vereniging doordat we over zijn gegaan op een ander afvalverwerkingssysteem wat gedragen wordt door de stichting.   
 
- Ben: ‘We hebben een resultaat van € 78,-. Marginaal.. Gebruiksvergoeding zou altijd omlaag kunnen, maar dan duurt het weer langer voordat de stichting genoeg geld heeft voor nieuwe banen etc.’. 

Begroting:  

- Alle opbrengsten zijn wat voorzichtig begroot, de kosten zijn ruim begroot.  
 
Contributievoorstel 2019:  

- Er wordt geen verhoging voorgesteld. Wel wordt er een korting van 25% aan jeugdleden voorgesteld om zo meer jeugdleden te werven.  Hugo vraagt hoeveel nieuwe leden we hiermee verwachten te werven en hoe we deze actie bij potentiële nieuwe leden krijgen? Ben antwoordt dat een prognose moeilijk te stellen is en dat we bij de jeugd richting de sociale media zullen gaan om ze te informeren.  

Stefan Geels oppert het idee om elk aanbrengend jeugdlid 25% korting te geven. Omdat mond-tot-mond reclame misschien wel beter werkt dan verspreiding via sociale media.  

- Roel herinnert ons aan het zomerabonnement i.c.m. de hockey en voetbal wat vorig jaar was voorgesteld door Stefan.  

- Ludo zegt dat we junioren moeten werven via de senioren, kinderen komen met ouders mee. Dus geen korting aan junioren, maar aan senioren.  Stefan antwoordt dat kinderen van elke sport willen proeven en zij dus overgehaald worden door korting om lid te worden. Senioren zouden genoeg motivatie moeten hebben om lid te worden zonder korting.  

Ad is het eens met Ludo. ‘Kinderen kiezen niet op basis van geld, ouders wel’.  

- Het idee van een familieabonnement wordt geopperd.

- Het komende bestuur gaat aan de slag met de ideeën. 

5. VERSLAG KASCOMMISSIE/ VERKIEZING NIEUWE KASCOMMISSIE  

Kascommissie (Piet Jongeneelen en Stefan Geels) heeft geen enkele onregelmatigheid gevonden in de boekhouding en adviseert de A.L.V. om het bestuur te dechargeren. A.L.V. dechargeert het bestuur.  
 
Piet Jongeneelen en Stefan Geels zijn aftredend, Harm Rietjens en Ludo de Bakker zijn toetredend.  

6. SCHRIFTELIJKE VERSLAGEN COMMISSIES

Zie verslagen.  
 
Opmerkingen: Gijs Donze zegt dat het toernooi de deelname van eigen leden mist. Jack stelt dat dit samenhangt met het geringe aantal competitiespelers, dit zijn namelijk ook vaak de mensen die toernooien spelen.  

Harm merkt op dat het toernooi is verschoven van week, waar sommige mensen geen rekening mee hadden gehouden. Marnix antwoordt dat het toernooi komend jaar weer in week 23 gehouden zal worden.  

Hans zegt dat ze vroeger ook gekeken hebben om naar augustus te verhuizen, daar is meer ruimte. Marnix antwoordt dat we over twee jaar misschien het junioren- en seniorentoernooi aan elkaar willen koppelen en dus één groot toernooi maken in augustus.   
7. KOFFIEPAUZE 21:30 

8. SAMENVATTING SEIZOEN 2018 21:45

- Marnix geeft een samenvatting van het seizoen: we hebben een daling van het aantal competitieteams, maar wel 4(!) teams kampioen. 
 
- Het Luctor Beltingtoernooi is doorgegaan met een nieuwe opzet door gering aantal deelnemers (16). Het toernooi is op vrijdag en zaterdag gehouden, de deelnemers waren positief over deze opzet. Verder hebben we met hulp van Davy de Kesel Luctor Belting terug als sponsor gekregen.  
 
- Het Reynaerttoernooi is wel stabiel qua deelnemers/inschrijvingen. Het idee voor volgend jaar is om het 55+-toernooi te koppelen aan het seniorentoernooi. 
 
- Kids tour begon goed met 17 kinderen, maar eindigde met 3 kinderen. Dus jammer genoeg een daling gedurende het jaar.  

 

9. WISSELING COMMISSIELEDEN

Technische commissie: Marnix is volgend jaar aftredend niet herkiesbaar, doet dus nu zijn laatste jaar.   

Jeugdcommissie: Pascal Elegeert was al afgetreden, bij gebrek aan opvolging heeft hij nog het één en ander geregeld de laatste twee jaar, hij wordt hiervoor hartelijk bedankt. Desire de Schepper en Bram Donze zijn toegetreden tot de jeugdcommissie.  
 
Luctor Belting commissie: Marnix Ivens gaat uit de commissie, Desire zal deze commissie nu leiden.  
 
PR commissie: Honny van Dorsselaer is toegetreden. 
 
10. VERKIEZING NIEUWE BESTUURSLEDEN

Yanniek Ivens (penningmeester) en Nomie Joziasse (secretaris) zijn aftredend. 

Bram Simpelaar is benoemd tot penningmeester, Stefan Geels tot secretaris.  

Desire de Schepper zal als lid van de jeugdcommissie ook in het bestuur plaatsnemen. 

 

11. RONDVRAAG/SLUITING  

- Ad vraagt of er een beeld is van de leden die geen zelfwerkzaamheden gedaan hebben. Harm antwoordt dat deze leden door de penningmeester benaderd worden om alsnog een zelfwerkzaamheid te doen, gebeurt dit niet, dan komt er €40 bij de contributie voor het jaar daarna.  

- Piet stelt voor om met afschrijfkaarten te gaan werken i.p.v. geld. Harm antwoordt dat andere clubs vaak alleen nog betalingen met de kaart accepteren. Dus hij zou eerder daarop overstappen dan op afschrijfkaarten, omdat je dan nog steeds met contant geld zit waar we op een gegeven moment vanaf willen om frauduleuze praktijken tegen te gaan. Ben antwoordt dat er al naar een betaalautomaat gekeken is, maar dat dit nog veel geld kost. Een oplossing zou Sum Up kunnen zijn, is relatief goedkoop doordat je geen maandelijkse kosten hebt. Het nieuwe bestuur gaat naar de mogelijkheden van Sum Up kijken.  

- Saskia merkt op dat onze club niet meer in de KNLTB app staat. Ben antwoordt dat de aansluiting bij de KNLTB app ook veel geld kost, dus daar zijn we vanaf gestapt.  

- Ad vraagt zich af of we wel Red Bull moeten verkopen in de kantine. Jeannine Ivens antwoordt dat we veel Red Bull gratis hadden gekregen, deze zullen dus niet meer opnieuw in het aanbod komen.  

- Desire zegt dat het veel moeite kost om de schuifdeur te openen, is het optie om hem een keer uit elkaar te halen? Roel antwoordt dat de enige optie een nieuwe schuifdeur is, deze onderdelen worden namelijk niet meer gemaakt. Nieuwe schuifdeur zou wel aardig prijzig zijn. Er wordt nog gezocht naar een oplossing.  

 

Vergadering gesloten om 22:15 

 

« Terug

» Nieuws archief